Wypadek samochodowy w Niemczech. Czego mogę żądać od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku?

Margo M. Kroll · · wypadek samochodowy ubezpieczenie OC

Jeśli szkoda powstała w Twoim pojeździe w wyniku wypadku drogowego nie z Twojej winy, masz prawo do przywrócenia stanu, który istniałby, gdyby wypadek nie miał miejsca. Rozliczenie odszkodowania kieruje się prawem niemieckim. Możesz więc naprawić szkodę i przedłożyć do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku fakturę za remont lub fikcyjnie rozliczyć szkodę na podstawie ekspertyzy biegłego lub kosztorysu warsztatu. Obie wersje wynikają z zasady utrwalonej przez orzecznictwo, według której jako poszkodowany możesz swobodnie określić rodzaj rekompensaty. W związku z tym masz możliwość nienaprawiania szkody, naprawy zgodnie z opinią eksperta lub jedynie częściowego naprawienia szkody przez warsztat lub we własnym zakresie.

Opinia o szkodzie rzeczoznawcy lub kosztorys warsztatu

W przypadku szkody na samochodzie spowodowanej w całości lub w dużej mierze przez drugiego uczestnika zdarzenia drogowego szkoda powinna zostać profesjonalnie wyceniona. W tym celu należy zwrócić się do rzeczoznawcy. W przypadku niewielkiej szkody lub niejasności jak chodzi o winę najlepiej zwrócić się z wyceną szkody do mechanika samochodowego. Tu niezbędnym jest też dołączenie zdjęć uszkodzonego pojazdu. Pamiętaj, że ubezpieczenie nie może Ci narzucić swojego biegłego. Ten wybór należy do Ciebie. Jedynie na podstawie wyceny jesteś w stanie w ogóle ocenić rozmiar szkody i wysokość odszkodowania.

Koszty naprawy

Po wypadku masz możliwość zlecić naprawę uszkodzonego pojazdu w wybranym przez siebie warsztacie i przedłożyć fakturę do ubezpieczyciela OC sprawcy.

Masz jednak również prawo do rozliczenia fikcyjnej szkody na podstawie ekspertyzy biegłego lub kosztorysu warsztatu. Biegły ustala w opinii lub mechanik w kosztorysie, jakie naprawy są niezbędne do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku. Ponieważ chodzi o fikcyjne przewidywane koszty naprawy, są one wypłacane przez ubezpieczenie OC sprawcy w kwocie „netto”, czyli bez podatku VAT. Jedynie w przypadku faktycznej naprawy podatek VAT musi zostać również opłacony przez ubezpieczyciela. Wyjątkiem jest tu pojazd zameldowany na firmę. Podstawą do rozliczenia odszkodowania przez ubezpieczenie OC sprawcy jest ekspertyza lub kosztorys warsztatu. Firmy ubezpieczeniowe zwykle próbują zmniejszyć wysokość wypłacanego odszkodowania. Często zaniżane są stawki godzinowe warsztatu lub nieopłacane koszty transportu. Tylko w sytuacjach jednoznacznie skonkretyzowanych przez orzecznictwo tego typu obniżenie odszkodowania przez ubezpieczenie jest dopuszczalne.

Szkoda całkowita

Szkoda powypadkowa może okazać się tzw. szkodą całkowitą (Totalschaden). Rzeczoznawca ustala wówczas w opinii, że koszty naprawy przewyższają tzw. Wiederbeschaffungsaufwand (wydatek ponownego zakupu pojazdu). Wiederbeschaffungsaufwand to wartości pojazdu bezpośrednio przed wypadkiem (Wiederbeschaffungswert) pomniejszona o wartość pojazdu bezpośrednio po wypadku (Restwert). Również w tym przypadku firma ubezpieczeniowa podejmuje wszelkie kroki, aby wypłata odszkodowania była jak najniższa i przedstawia regularnie alternatywną ofertę wartości pojazdu po wypadku. Tego typu alternatywna oferta musi zostać sprawdzona na zgodność z aktualnym orzecznictwem. Często ubezpieczenie przedstawia korzystna dla siebie ofertę spoza regionu. W drodze wyjątku można uzyskać w przypadku szkody całkowitej zwrot zwykle wyższych fikcyjnych kosztów naprawy. Wyjątek ten ma zasadniczo wówczas miejsce, gdy koszty naprawy nie przekraczają maksymalnie 130% wartości pojazdu przed wypadkiem. Dodatkowo muszą zostać spełnione dalsze przesłanki wymagane przez orzecznictwo jak używanie pojazdu przez okres przynajmniej sześciu miesięcy od wypadku i naprawa szkody.

Strata na wartości

Oprócz fikcyjnych kosztów naprawy lub szkody całkowitej masz również prawo do uzyskania straty na wartości pojazdu w wyniku wypadku (tzw. Wertminderung). Wysokość straty na wartości ustala biegły w opinii. Zasadniczo tracą na wartości pojazdy, które nie są starsze niż pięć lat lub których przebieg nie przekracza 100.000 km. Jednak pod pewnymi warunkami starsze pojazdy mogą również wykazywać spadek na wartości.

Wynajem samochodu zastępczego

Ubezpieczenie musi poza tym zwrócić koszty wypożyczonego samochodu, który jest używany przez okres naprawy uszkodzonego pojazdu lub w kontekście szkody całkowitej do momentu nabycia nowego pojazdu. Orzecznictwo odnośnie zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego jest dość kompleksowe. Na jak długo i kiedy dokładnie można wynająć samochód zastępczy? Jaki samochód zastępczy i w jakiej cenie może zostać wynajęty? Wszystkie te pytania należy wyjaśnić przed wynajmem, aby nie było niespodzianek przy płaceniu rachunku.

Utrata użytkowania lub tzw. postojowe

Zamiast wynajmować pojazd zastępczy, masz prawo dochodzić odszkodowania za utratę użytkowania przez okres naprawy pojazdu lub do czasu nabycia nowego pojazdu w przypadku szkody całkowitej. Możliwe jest wydłużenie tego okresu o np. czas oszacowania szkody. Dochodzenie odszkodowania za utratę użytkowania lub tzw. postojowe jest szczególnie opłacalne, jeśli nie jesteś zależny od pojazdu lub masz inna możliwość dojazdu. W zależności od typu i wieku pojazdu, za każdy dzień utraty użytkowania mogą zostać naliczone różne stawki dzienne.

By uzyskać wypłatę odszkodowania za utratę użytkowania niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia warsztatu, który potwierdzi okres wykonywanej naprawy. Dodatkowo należy przedłożyć ubezpieczeniu zdjęcia po naprawie pojazdu, najlepiej z aktualną gazeta, na której widoczna jest data jej wydania.

Koszty rzeczoznawcy

Ubezpieczenie OC sprawcy wypadku jest również zobowiązane do pokrycia kosztów biegłego. Tutaj również należy zachować ostrożność i nie dopuścić by ubezpieczenie OC sprawcy wypadku bezzasadnie je obniżyło.

Koszty adwokata

Koszty prawnika rozliczanie na podstawie ustawy o wynagrodzeniu prawników (tzw. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) w przypadku niezawinionego wypadku drogowego na terenie Niemiec pokrywane są z reguły z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Wydatki i inne szkody

W razie wypadku trzeba podjąć wiele czynności, wykonać kilka telefonów, wybrać się do biegłego lub do warsztatu. Orzecznictwo sądów niemieckich przyznaje z tego względu poszkodowanemu odszkodowanie zryczałtowane w wysokości od 25 do 30 euro. Ubezpieczenie musi również zwrócić inne koszty związane z wypadkiem drogowym, takie jak np. koszty holowania lub koszty wyrejestrowania starego i rejestracji nowego pojazdu.

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Jeżeli w ramach wypadku poszkodowany dozna uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel OC sprawcy musi pokryć szkodę na zdrowiu. Wysokość zadośćuczynienia zależy przy tym od rodzaju doznanych obrażeń ciała i ich skutków. Zwykle można żądać finansowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrotu wszelkich kosztów zawiązanych z leczeniem, a w poważnych przypadkach także renty.