Wypadek samochodowy w Polsce. Czego mogę żądać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku?

Margo M. Kroll · · wypadek samochodowy ubezpieczenie OC

Jeśli szkoda powstała w Twoim pojeździe w wyniku wypadku drogowego nie z Twojej winy, masz prawo do przywrócenia stanu, który istniałby, gdyby wypadek nie miał miejsca. Rozliczenie odszkodowania kieruje się prawem polskim. Możesz więc naprawić szkodę i przedłożyć do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku fakturę za remont lub fikcyjnie rozliczyć szkodę na podstawie ekspertyzy biegłego lub kosztorysu warsztatu. Obie wersje wynikają z zasady utrwalonej przez orzecznictwo, według której jako poszkodowany możesz swobodnie określić rodzaj rekompensaty. W związku z tym masz możliwość nienaprawiania szkody, naprawy zgodnie z opinią eksperta lub jedynie częściowego naprawienia szkody przez warsztat lub we własnym zakresie.

Jeżeli wypadek miał miejsce w Polsce, sprawca wypadku ma swój samochód zarejestrowany w Polsce lub innym kraju a Twoje miejsce zamieszkania jest w Niemczech, wówczas szkodę możesz zgłosić do przedstawiciela ubezpieczenia sprawcy w Niemczech. Każde państwo członkowskie Uni Europejskiej jest mianowicie według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r zobligowane do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby zagwarantować, że wszystkie zakłady ubezpieczeń, wyznaczają swoich przedstawicieli w każdym państwie członkowskim innym niż to, w którym uzyskały oficjalne zezwolenie. Taki przedstawiciel odpowiada za rozpatrzenie i zaspokojenie roszczeń będących wynikiem wypadku.

Koszty adwokata

Jeżeli wypadek miał miejsce w Polsce, szkoda jest rozliczana zgodnie z prawem polskim. Polskie prawo nie przewiduje (jeszcze) by koszty adwokata należały do ​​szkody powypadkowej. W związku z tym sam ponosisz koszty. Jeśli posiadasz ubezpieczenie ochrony prawnej (tzw. Rechtsschutzversicherung), może ono w razie potrzeby pokryć koszty prawnika.

Opinia o szkodzie rzeczoznawcy lub kosztorys warsztatu

W przypadku szkody na samochodzie spowodowanej w całości lub w dużej mierze przez drugiego uczestnika zdarzenia drogowego szkoda powinna zostać profesjonalnie wyceniona. W tym celu należy zwrócić się do rzeczoznawcy. W przypadku niewielkiej szkody lub niejasności jak chodzi o winę najlepiej zwrócić się z wyceną szkody do mechanika samochodowego. Tu niezbędnym jest też dołączenie zdjęć uszkodzonego pojazdu. Jedynie na podstawie wyceny jesteś w stanie w ogóle ocenić rozmiar szkody i wysokość odszkodowania.

Koszty naprawy

Po wypadku masz możliwość zlecić naprawę uszkodzonego pojazdu w wybranym przez siebie warsztacie i przedłożyć fakturę do ubezpieczyciela OC sprawcy.

Masz jednak również według prawa polskiego prawo do rozliczenia fikcyjnej szkody na podstawie ekspertyzy biegłego lub kosztorysu warsztatu. Biegły ustala w opinii lub mechanik w kosztorysie, jakie naprawy są niezbędne do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku. Polskie prawo przewiduje opłacenie przewidywanych kosztów naprawy „brutto” z uwzględnieniem podatku VAT. Wyjątkiem jest tu pojazd zameldowany na firmę. Podstawą do rozliczenia odszkodowania przez ubezpieczenie OC sprawcy jest ekspertyza lub kosztorys warsztatu. Firmy ubezpieczeniowe zwykle próbują zmniejszyć wysokość wypłacanego odszkodowania. Często zaniżane są stawki godzinowe warsztatu lub nieopłacane koszty transportu. Tylko w sytuacjach jednoznacznie skonkretyzowanych przez orzecznictwo tego typu obniżenie odszkodowania przez ubezpieczenie jest dopuszczalne.

Szkoda całkowita

Nie jest wykluczonym, iż pojazd w wyniku wypadku ulegnie tzw. szkodzie całkowitej. Szkoda całkowita zgodnie z polskim prawem powstaje wtedy, gdy koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu o 100% w dniu wypadku. W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel musi zasadniczo wypłacić różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu wypadku a wartością pojazdu po wypadku. Również tu firma ubezpieczeniowa stara się, aby wypłata odszkodowania była jak najniższa i na przykład przedstawia alternatywną ofertę wartości pojazdu po wypadku. Tego typu alternatywna oferta musi zostać sprawdzona na zgodność z aktualnym orzecznictwem.  

Strata na wartości

Oprócz fikcyjnych kosztów naprawy lub szkody całkowitej masz również w przypadku wypadku na terenie Polski prawo do uzyskania straty pojazdu na wartości z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Wynajem samochodu zastępczego

Ubezpieczenie musi również zwrócić koszt samochodu zastępczego, który jest używany przez okres naprawy uszkodzonego pojazdu lub w ramach szkody całkowitej do czasu nabycia nowego pojazdu. Jednak polskie orzecznictwo jest tutaj bardzo rygorystyczne i koszty wynajmu samochodu są zwracane tylko w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku użytku w ramach wykonywanego zawodu. Często zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe wymagają uzyskania zezwolenia na wynajem pojazdu zastępczego jeszcze przed jego wynajmem.   

Utrata użytkowania lub tzw. postojowe

Odszkodowanie za utratę użytkowania zasadniczo nie podlega wypłacie według prawa polskiego.

Koszty rzeczoznawcy

Ubezpieczenie OC sprawcy wypadku jest również zobowiązane do pokrycia kosztów biegłego. Tutaj również należy zachować ostrożność i nie dopuścić by ubezpieczenie OC sprawcy wypadku bezzasadnie je obniżyło.

Wydatki i inne szkody

Polskie prawo zasadniczo nie przewiduje zwrotu za żadne dodatkowe wydatki w ramach zdarzenia drogowego. Co do zasady ubezpieczyciel musi jednak pokryć koszty holowania do następnego warsztatu lub koszty wyrejestrowania i rejestracji nowego pojazdu.  

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Jeżeli w ramach wypadku poszkodowany dozna uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel OC sprawcy musi pokryć szkodę na zdrowiu. Wysokość zadośćuczynienia zależy przy tym od rodzaju doznanych obrażeń ciała i ich skutków. Zwykle można żądać finansowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrotu wszelkich kosztów zawiązanych z leczeniem, a w poważnych przypadkach także renty.